Меню Затваряне

Категория: Покани

Покани

Обява по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ – втори краен срок

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” от Програма…

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 04.08.2023 година

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 04.08.2023 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2,…

Покана за Празник на Местна инициативна група Радомир-Земен в село Владимир, община Радомир

Местна инициативна група Радомир-Земен кани всички местни жители и гости на територията на Празник на Местна инициативна група Радомир-Земен в село Владимир, община Радомир. Празникът…

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 30.06.2023 година

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 30.06.2023 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2,…

МИГ Радомир-Земен проведе две еднодневни обучения в град Радомир и едно в село Долна Диканя за управление, отчитане и мониторинг на проекти

Трите еднодневни обучения, проведени на територията на община Радомир, протекоха при засилен интерес от страна на местната общност. Участие взеха представители на местната власт, стопанския…

МИГ Радомир-Земен проведе еднодневни обучения в град Земен, село Извор и село Дрен

МИГ Радомир-Земен проведе еднодневни обучения в град Земен, село Извор и село Дрен   Местна инициативна група Радомир-Земен проведе поредните еднодневни обучения на територията на…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие в три населени места от територията на община Радомир

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на територията на община Радомир в селата Друган, Долни Раковец и Гълъбник. Обученията са част от планираните за 2023 година…

Translate »