Меню Затваряне

 

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 04.01.2019г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

  1. Одобрение на актуализиран Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 година;
  2. Вземане на решение за обявяване на конкурс за избор на служител на длъжността „Технически сътрудник“ в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.
  3. Разни;

 

 

Славчо Гебрев

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 04.01.2019 година

Translate »