Меню Затваряне

Протокол на УС от 14.08.2023 година

ПОКАНА

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

СВИКВАМ:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 14.08.2023 г. от 12.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно Промяна на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; Избор на Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2022 година; Промени в Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; Одобрение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2022 година; Приемане на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2023 година;

 

  1. Разни.

 

 

 

Славчо Гебрев ……………./п/……………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 14.08.2023 година

Translate »