Меню Затваряне

Покана за участие в работни/информационни срещи, във връзка консултиране на местната общност при процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

П О К А Н А

за участие в работни/информационни срещи

 

НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на работни/информационни срещи, във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир-Земен“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-66/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Информационните срещи ще се проведат при следния график:

  • 17.08.2023 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3;
  • 18.08.2023 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3;
  • 22.08.2023 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3;
  • 23.08.2023 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет-Земен, гр. Земен, пл. „Клинка“, ет. 2;
  • 24.08.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, пл. „Свобода“ № 20;
  • 25.08.2023 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет-Земен, гр. Земен, пл. „Клинка“, ет. 2.

За повече информация, моля да се обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир или на e-mail адрес mig.radomir@gmail.com или на телефон 0890/42 10 20.

Очакваме Вашето активно участие!

Translate »