Меню Затваряне

Протокол на УС от 19.07.2022 година

ПОКАНА

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

СВИКВАМ:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 19.07.2022 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Разглеждане на Оценителен доклад на КППП от 19.07.2022 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, финансирана по ПРСР 2014-2020 г.;

 

  1. Одобрение на Оценителен доклад на КППП от 19.07.2022 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, финансирана по ПРСР 2014-2020 г.;

 

  1. Разни.

 

 

Славчо Гебрев ……………../п/……………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 19.07.2022 година

Translate »