Меню Затваряне

Протокол на УС от 06.01.2021 година

ПОКАНА

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

СВИКВАМ:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 06.01.2021 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Разглеждане на Оценителен доклад на КППП от 04.01.2021 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.108, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г.;

 

  1. Одобрение на Оценителен доклад на КППП от 04.01.2021 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.108, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г.;

 

 

 

 

Славчо Гебрев …………../п/……………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 06.01.2021 година

Translate »