Меню Затваряне

Месец: август 2021

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и земеделският стопанин Александър Александров подписаха административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

„Модернизиране на земеделското стопанство, чрез закупуване на техника за зеленчукопроизводство в с. Гълъбник, общ. Радомир, обл. Перник“ е наименованието на проектното предложение, по което СНЦ…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие за представители на стопанския и нестопанския сектор

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на местни лидери, представители на стопанския и нестопанския сектор от територията на общините Радомир и Земен. Обученията са част от…

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписа административен договор по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и Елена Димитрова подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията…

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за 2022 година

МИГ-Радомир-Земен уведомява всички заинтересовани страни, че на свое заседание от 20.08.2021 г. Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ прие Индикативен график за приеми по мерки…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения за представители на стопанския и нестопански сектор относно прилагането на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

При засилен интерес преминаха организираните от Сдружение с нестопанска цел „ Местната инициативна група Радомир-Земен“ обучения за представители на стопанския и нестопанския сектор от територията…

Translate »