Меню Затваряне

Чрез подкрепата на МИГ Радомир-Земен едно от най-големите предприятия в региона „АК Електрик“ АД осигури 1000 чифта висококачествени обувки на своите работници

МИГ Радомир-Земен проведе мониторинг на изпълнението на проект „Приспособяване на работниците и „АК ЕЛЕКТРИК“ АД към промените“ с основна цел подобряване на  работната среда в предприятието посредством осигуряване на добри и безопасни условия на труд, иновативни, по-продуктивни и по-екологосъобразни начини за организация на труда и подобряване качеството на работните места.

Проектът е изпълнен по Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Радомир-Земен, с финасиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

При проверката на място се установи, че на служителите е осигурено специално работно облекло СРО и лични предпазни средства ЛПС, както и средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд и социалния климат.

При изпълнение на дейностите по проекта на работниците са осигурени общо 1000 чифта висококачествени работни обувки (500 чифта летни и 500 чифта зимни обувки) с цел предотвратяване на опасност от падане на тежки предмети и материали, спъване, удряне в остри ръбове и др. На служителите от длъжност „Електрозаварчик“ и „Електромонтьор“, заети в дивизия „Метални части и конструкции“ и в дивизия „Ел. табла“ са закупени 108 броя ергономични работни столове, заваръчни лицеви маски с основни защитни качества искрозащита и защита от лъчения, предотвратяващи опасност от искри при заваряване и заваръчни маски със система с подаване на въздух от най-висок клас. За подобряване на социалния климат и обезпечаване потребността от активен отдих  са закупени джага (футбол на маса) и дартс.

Изпълнителен директор на „АК Електрик“ АД, господин Емил Николов, сподели, че изпълнението на проекта е довело до подобряване качеството на работните места и е оказало положително въздействие върху производителността на труда в предприятието като цяло. Двамата с г-н Йорданов обсъдиха възможности за бъдещи съвместни партньорства с оглед развитието на местната общност.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации, моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20.

Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

Translate »