Меню Затваряне

Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране

Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране

Бенефициент: СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“

Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г.

Заповед № РД 09-722/21.06.2022 г. за изменение на Заповед № РД 09-364/25.03.2022 г. за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. за текуща календарна 2022 година

Списък на ОП 2022 г.

Translate »