Меню Затваряне

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ

БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН“

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г.

Заповед № РД09-206/24.02.2020 г. за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. за  календарна година – 2020 г.

Списък на ОП 2020 г.

Translate »