Меню Затваряне

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22/14.12.2015 г.“, актуален към 03.07.2020 гoдина

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22/14.12.2015 г.“, актуален към 03.07.2020 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2, т. 9 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 година.

Списък на лицата, подписали декларация по Приложение № 6

Translate »