Меню Затваряне

СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ чрез ОПИК финансира малките и средни предприятия с над 1 милион лева

 

Нови три проекта на малки и средни предприятия бяха одобрени от МИГ Радомир – Земен и УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Това са ГАЛКО АД-Радомир, 3А СТИЛ ООД-Радомир и КАРИЕРИ И ВЪГЛЕДОБИВ АД-Земен. Одобреният общ размер на безвъзмездната финансова помощ  е 1 035 670.58 лева.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати по процедурата за подбор на проекти по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.043, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, с финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съобщи Изпълнителният директор Радослав Йорданов.

 

Списък на проектните предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ за всяко от тях е публикуван на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен.

 

Предвидените инвестиции по настоящите проекти са насочени към модернизация на технологиите /роботизирана система за заваряване, инсталация за всичко температурно поцинковане, промишлена транспортна техника и техника за добив и обработка на инертни материали/,автоматизиране на управлението на производството чрез закупуването на нова техника, повишаване на конкурентоспособността, подобряване на експортния потенциал и екологичната среда. Също така трябва да се разкрият 20 нови работни места на пълен работен ден за трите проекта.

Списък на предложените за финансиране проектни предложения Мярка 1.1.2 (1)

Translate »