Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува информация за реализирани приеми през 2020 година

През 2020 година СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ реализира 11 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които имаха възможност да кандидатстват общини, училища, детски градини, предприятия, фирми, еднолични търговци, земеделски стопани, сдружения с нестопанска цел, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Благодарение на доброто съвместно сътрудничество, както между Сдружението и Община Радомир, така и с местния бизнес, през 2020 година са сключени 7 тристранни административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с общ размер на инвестициите 1 520 389,32 лева.

След реализиран прием по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. са сключени 3 тристранни административни договора с бенефициенти Община Радомир, ДГ „Радомирче“, гр. Радомир, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 976 555,66 лева.

След реализиран прием по Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. са сключени 3 тристранни административни договора с бенефициенти „Ветпром“ АД, „Петя-ИН“ ЕООД и „АК Електрик“ АД, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 388 770,23 лева.

След реализиран прием по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., е сключен 1 тристранен административен договор със Земеделски стопанин – Людмил , с общ размер на инвестицията 155 063,00 лева.

В началото на 2021 година предстои подписване на 9 тристранни административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с общ размер на инвестициите 1 829 600,00 лева.

Екипът на МИГ-Радомир-Земен, благодари на местната общност за инициативността и пожелава здраве и много реализирани съвместни проекти.

Translate »