Меню Затваряне

СНЦ „МИГ -Радомир-Земен“ проведе информационна среща по 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

На 10 септември 2019 г. в сградата на Община Радомир, площад „Свобода“ № 20, гр. Радомир от 14:00 часа се състоя информационна среща във връзка с активирана в ИСУН 2020 на 28.08.2019 г. процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Официален гост на събитието беше г-н Пламен Алексиев – кмет на Община Радомир. На срещата присъстваха директори на училища и детски градини от двете общини на територията на МИГ.

Целта на процедурата е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи. Размерът на безвъзмездната финансова помощ  възлиза на 977 915.00 лв. Партньорството е задължително условие за допустимост по настоящата процедура.

Участниците показаха засилен интерес по време на проведената среща. Споделиха се добри практики в открита дискусия.

Translate »