Меню Затваряне

СНЦ „МИГ -Радомир-Земен“ проведе информационна среща в село Долна Диканя

На 17.06.2019 г. в сградата на НЧ “Никола Павлов Корчев”, с. Долна Диканя, общ. Радомир от 15:00 часа  в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД 50-48/ 03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Земен“ се проведе информационна среща по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване. На регистрираните земеделски производители от територията на общините Радомир и Земен  с настоящата мярка се предоставя възможност за развитие на ефективно и конкурентоспособно селско стопанство.

Срещата премина при засилен интерес. Участниците проявиха активност и заинтересованост по мярката.

Translate »