Меню Затваряне

СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ проведе информационна среща по ОПРЧР

На 17.10.2019 г. от 14:00 часа в град Радомир, сградата на МИКЦ „Европа“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 23 се проведе информационна среща във връзка с процедури за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-1.083  МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ и процедура № BG05M9OP001-1.078  МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.

На срещата присъстваха представители на бизнеса от територията на МИГ.

Презентирани бяха условията за кандидатстване по двете мерки.  Едната е свързана с повишаване професионалната квалификацията на служителите, а другата с подобряване на работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и на иновативни и по-продуктивни начини за организация на труда и управлението на човешките ресурси.

Участниците показаха засилен интерес по време на проведената среща.

Translate »