Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе в град Земен информационна среща за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие

На 23.05.2019 г. в сградата на Община Земен, ул. „Христо Ботев“ № 3, гр. Земен от 15:00 часа  в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД 50-48/ 03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Земен“ се проведе информационна среща за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Участниците бяха запознати в частност и с процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“, както и с процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с дейностите, разходите, допустими кандидати /партньори/, финансовите параметри и критериите за оценка на проектите по мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен. С мерките 2.1.3 по ОП РЧР и 2.4.1 по ОП НОИР на общините Радомир и Земен, местните работодатели, училищата и детските градини на територията на двете общини се предоставят добри възможности  за включването на пазара на труда на икономически неактивните и трайно безработни лица и за повишаване качеството и достъпа до образование в малките населени места.

Срещата премина при засилен интерес на участниците. Споделиха се добри практики в открита дискусия.

Translate »