Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ организира информационна среща с представители на местната общност в град Земен

На 14 ноември 2018 г. в заседателната зала на Община Земен, гр. Земен, от 14:00 часа екипът на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ организира информационна среща с представители на местната общност, в.ч. представители на общината, местното читалище и НПО.

Присъстващите бяха запознати с одобрената, със Споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. от Управляващите органи на ПРСР, ОПИК, ОП РЧР и ОПНОИР, СВОМР и нейните цели, приоритети, мерки, критерии за оценка, предложения за финансово разпределение на бюджета по мерки и цели. Екипът на СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  представи Мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  ПРСР 2014-2020 г., Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП от територията на МИГ-Радомир-Земен“ от ОПИК 2014-2020 г., Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“ от ОП РЧР 2014-2020 г., запозна присъстващите с условията на прием, допустимите кандидати и възможностите за подготовка на проектните предложения и информира за предстоящото откриване на мерките.

Translate »