Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ подписаха административен договор, с финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Днес на 17.11.2020 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписа трети административен договор по процедура за безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, с финасиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Бенефициент по проекта с наименование „За нови компетентности“ е СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир. На официалната церемония в присъствието на господин Пламен Алексиев, кмет на Община Радомир, тристранният договор беше подписан от изпълнителния директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ господин Радослав Йорданов и директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ госпожа Маргарита Ананиева. След подписването на договора Радослав Йорданов добави, че благодарение на успешното партньорство между Община Радомир в лицето на Пламен Алексиев, училищата и детските градини до децата на Радомир ще достигнат с този проект над 976 000 лева.

Партньори по проекта са Община Радомир, НУ „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир, ОУ „Христо Ботев“, с. Дрен и ОУ „Иван Вазов“, с. Извор. Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование, за да се повиши мотивацията на ученици от маргинализирани групи в Община Радомир за включване в системата на професионалното образование и намаляване процента на отпадащите/преждевременно напусналите училище. Това ще се осъществи посредством внедряването на комплекс от иновативни методи и подходи, насърчаващи прилагането на компетентностния подход, като коучинг, игрови техники и др., с които традиционният учебен процес „преподаване-изпитване“ да бъде трансформиран в интерактивен завладяващ обмен на знания и опит. С настоящия проект Община Радомир си поставя за цел да надгради експертния и инфраструктурен капацитет в общинските училища, като внедри и приложи тези иновативни практики в учебния процес.

 

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, а общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 366 077,82 лева, при финансиране от 100 % на допустимите разходи по проекта.

 

 

 

 

 

Translate »