Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и Община Земен подписаха административен договор за съхраняване на културно-историческото наследство на село Елов дол

Местна инициативна група Радомир-Земен подписа първия тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“, с финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Мярката е иновативна и е разработена за специфичните за територията на МИГ потребности на местната общност за развитие на нови съвременни форми за съхраняване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси и местната идентичност.

Бенефициент по мярката е Община Земен. Чрез реализирането на дейностите по проекта с наименование „Съхраняване на културно-историческото наследство на село Елов дол община Земен“ ще бъде постигната основната му цел да се проучи, представи и съхрани за идните поколения местното културно-историческо наследство на село Елов дол посредством създаване на етнографска сбирка. Етнографската сбирка ще бъде позиционирана в експозиционна зала в читалището на селото, където ще бъде доставена необходимата техника и оборудване. След провеждане на етнографското проучване и подреждане на сбирката ще се пристъпи към дигитализация на обектите на културно-историческото наследство. Дейността ще приключи с качване на дигиталните обекти на интернет страницата на Община Земен. В по-широк план, Община Земен ще разнообрази наличните експозиционни площи и ще подобри условията за развитие на туризъм в рамките на общината. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 21 месеца, а общата стойност на инвестицията възлиза на 28 093,36 лева.

Радослав Йорданов Изпълнителен директор на сдружението, благодари на кмета на Община Земен, Димитър Сотиров за подетата инициатива за съхраняване на местното културно-историческо наследство и пожела успешна реализация на проекта. МИГ Радомир-Земен ще продължава да подкрепя местната общност за опазване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси като към момента по мярка 19.5. още 3 проектни предложения са в процес на договаряне, съобщи Йорданов.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

 

 

Translate »