Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и земеделският стопанин Дияна Ризова подписаха административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Изпълнителният директор на  Местна инициативна група Радомир-Земен – г-н Радослав Йорданов и земеделският производител – г-жа Дияна Ризова, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, с финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Инвестициите по проекта са насочени към иновации в земеделското стопанството и повишаване на производителността, чрез въвеждане на ново поколение земеделска техника – закупуване на прикачна сеялка за директна сеитба на слята повърхност със сгъваема рама. Основните цели са повишаване на конкурентоспособността, развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес. Общата стойност на инвестицията възлиза на 212 368,00 лева.

Госпожа Дияна Ризова, стопанин развиващ земеделска дейност в землищата на радомирските села Радибош, Николаево и Копаница, благодари за подкрепата на Местната инициативна група и сподели, че се надява с реализацията на дейностите по проекта стопанството й да стане конкурентноспособно и да отговаря на критериите на модерното земеделие.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

Translate »