Меню Затваряне

СНЦ „Местна инициативна група – Радомир-Земен“ проведе информационна среща по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 15 септември 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се състоя информационна среща във връзка с процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Радомир-Земен.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен, подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ-а, осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спорна, социална, културна и техническа инфраструктура.

Допустими кандидати по процедурата са общините от територията на МИГ-Радомир-Земен за всички допустими дейности – Община Радомир и Община Земен; юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот и читалища за дейности, свързани с културния живот.

Бяха презентирани условията за кандидатстване по мярката, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване. Потенциалните бенефициенти бяха запознати с начина на подаване на проектни предложения в системата ИСУН 2020.

На проведената срещата присъстваха представители на общините и читалищата от територията на МИГ. Участниците показаха засилен интерес по време на проведената среща. Споделиха се добри практики в открита дискусия.

 

 

Translate »