Меню Затваряне

РЕГИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г.

РЕГИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА,
С КОИТО СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г.
и заповед за одобрение на общия размер на финансова помощ № РД09-514/01.06.2018 г.
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия“
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.
Действащи договори и сключени нови договори в периода 21.04.2017 г. – 31.12.2018 г.

Регистър на ФЛ и ЮЛ, с които МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за услуги

Translate »