Меню Затваряне

П О К А Н А за участие в обучения

П О К А Н А

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани да участвате в обучения относно възможности за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ. На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно възможностите за кандидатстване по предстоящи приеми по мерки от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

Обученията ще се проведат при следния график:

  • 08.08.2022 г. от 09:00 часа в с. Дрен, НЧ „Благой Попов – 1927 г.“ относно възможностите за модернизиране на технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от хранително-вкусовата промишленост, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ;
  • 09.08.2022 г. от 09:00 часа в с. Гълъбник, ресторант „Династия“ относно възможностите за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ;
  • 10.08.2022 г. от 09:00 часа в гр. Земен, заседателна зала Общински съвет Земен, пл. „Клинка“, ет. 2 относно изпълнение и отчитане на проекти от СВОМР на МИГ, изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ;
  • 11.08.2022 г. от 09:00 часа в с. Долна Диканя, НЧ „Никола Павлов Корчев – 1928 г.“ относно възможностите за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мерки от СВОМР на МИГ, новости в нормативната уредба;
  • 12.08.2022 г. от 09:00 часа в гр. Радомир, заседателна зала СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 относно изпълнение и отчитане на проекти от СВОМР на МИГ, изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

При необходимост от допълнителна информация, моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите и на интернет страницата https://www.migradomir.org/

Translate »