Меню Затваряне

П О К А Н А за участие в обучения

П О К А Н А

за участие в обучения

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани да участвате в обучения за отчитане, управление и мониторинг на проекти и представяне на информация за реализирани и в процес на реализация проекти на територията на МИГ Радомир-Земен. На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно управление, отчитане и мониторинг на проекти, както и информация за реализирани проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ-Радомир-Земен.

Обученията ще се проведат при следния график:

  • 12.06.2023 г. от 09:00 часа в гр. Земен, заседателна зала Общински съвет Земен, пл. „Клинка“, ет. 2 обучение на тема „Отчитане на проекти от СВОМР на МИГ.  Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Радомир-Земен, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Мярка 2.1.1.3 „ Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“, Мярка 2.2.3  „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“;
  • 13.06.2023 г. от 09:00 часа в гр. Земен, заседателна зала Общински съвет Земен, пл. „Клинка“, ет. 2 – обучение на тема „Мониторинг на проекти от СВОМР на МИГ.  Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Радомир-Земен, ОП „Иновации и конкурентоспособност“,  Мярка 1.1.2. „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“;
  • 14.06.2023 г. от 09:00 часа в с. Извор, НЧ „Отец Паисий – 1927 г.“ – обучение на тема       „Управление на проекти от СВОМР на МИГ. Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Радомир-Земен,   Програма за развитие на селските райони, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“;
  • 15.06.2023 г. от 09:00 часа в с. Дрен,  НЧ „Благой Попов – 1927 г.“ – обучение на тема „Отчитане на проекти от СВОМР на МИГ.  Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Радомир-Земен,  Програма за развитие на селските райони, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

 

За повече информация, моля да се обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com или на телефон 0890/42 10 20.

Очакваме Вашето активно участие!

Translate »