Меню Затваряне

Протокол на УС 27.01.2022 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 27.01.2022г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Вземане на решение за подаване на заявление за издаване на Запис на заповед от Община Земен в полза на ДФ „Земеделие“ – РА, с която да се обезпечи авансовото плащане за 2022 година, по одобрената безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.;

 

  1. Разни.

 

 

Славчо Гебрев ……………/п/……………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС 27.01.2022 година

 

 

Translate »