Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ на УС от 29.01.2019 година

П О К А Н А
На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“
С В И К В А М :
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 29.01.2019г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,
ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Приемане на Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“;
2. Одобрение на актуализиран Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 година, по отношение на ПРСР 2014-2020 г. и ОПРЧР 2014-2020 г.;
3. Разни;
Славчо Гебрев …………../п/…………….
Председател на Управителен съвет
на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 29.01.2019

Translate »