Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ на УС от 28.03.2019 год.

ПОКАНА
На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“
СВИКВАМ:
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 28.03.2019г. от 09.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,
ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на подадените заявления за участие в конкурс за външни оценители, и изготвяне на контролни листа, във връзка с проверка за съответствие на кандидатите с изискванията за образователно-квалификационна степен и професионален опит;
2. Изготвяне и утвърждаване на списък на одобрените външни оценители на подадени проектни предложения по мерки включени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
3. Одобрение на актуализиран Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 година, по отношение на ПРСР 2014-2020 г.;
4. Разни;
……………/п/………………
Славчо Гебрев
Председател на Управителен съвет
на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 28.03.2019 год.

Списък одобрени външни оценители

Translate »