Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ на УС от 25.02.2019 година

П О К А Н А
На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“
С В И К В А М :
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 25.02.2019г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,
ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Разглеждане на коментари след обществено обсъждане на пакет документи Насоки за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.043 „МИГ-Радомир-Земен – Мярка 1.1.2 – Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП от територията на МИГ-Радомир-Земен“, финасирана от ОПИК 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.
2. Утвърждаване на пакет документи по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.043 „МИГ-Радомир-Земен – Мярка 1.1.2 – Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП от територията на МИГ-Радомир-Земен“, финасирана от ОПИК 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.
3. Разни.
………………./п/……………….
Славчо Гебрев
Председател на Управителен съвет
на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 25.02.2019

Translate »