Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ на УС от 23.04.2019 год.

П О К А Н А
На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“
С В И К В А М:
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 23.04.2019г. от 10.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,
ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Определяне на период за прием на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.
2. Утвърждаване на пакет документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.
3. Разни.
Славчо Гебрев ………/п/……………..
Председател на Управителен съвет
на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 23.04.2019 год.

Translate »