Меню Затваряне

Протокол на УС от 22.03.2021 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 22.03.2021 г. от 12:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Определяне на структурния състав и назначаване на Комисия за проверка на състоянието и цялостта на личните данни, съдържащи се в обработваните от СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ регистри;
  2. Приемане на Доклад за мониторинг и междинна оценка на напредъка в изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен за периода 03.05.2018 г. – 30.12.2020 г.;
  3. Разни.

 

 

 

 

Славчо Гебрев ………………/п/……………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 22.03.2021 година

Translate »