Меню Затваряне

Протокол на УС от 20.08.2021 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 20.08.2021г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Разглеждане на Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2022 година;
  2. Одобрение на Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2022 година;
  3. Разни;

 

 

Славчо Гебрев …………/п/……………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

 

Протокол на УС от 20.08.2021 година

 

Translate »