Меню Затваряне

Протокол на УС от 10.02.2023 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 10.02.2023г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;
  2. Разни;

 

 

Славчо Гебрев ……………/п/…………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

Протокол на УС от 10.02.2023 година

Translate »