Меню Затваряне

Протокол на УС от 09.05.2022 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 09.05.2022г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и промени в Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен;
  2. Разни.

 

 

 

Славчо Гебрев ……………./п/……………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

Протокол на УС от 09.05.2022 година

Translate »