Меню Затваряне

Протокол на УС от 07.05.2021 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 07.05.2021г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Вземане на решение за провеждане на обществено обсъждане на проект за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, относно увеличение на бюджета и разпределението му по мерки от СВОМР;
  2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен и приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2020 година;
  3. Разни.

 

 

 

Славчо Гебрев …………./п/………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

Протокол на УС от 07.05.2021 година

Translate »