Меню Затваряне

Протокол на УС от 06.12.2019 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 06.12.2019г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Утвърждаване на пакет документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.
  2. Разни.

 

 

 

Славчо Гебрев ……/п/……………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 06.12.19 год.

 

 

Translate »