Меню Затваряне

Протокол на УС от 04.06.2019 год.

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 04.06.2019г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Разглеждане на коментари след обществено обсъждане на пакет документи Насоки за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, финасирана от ОП РЧР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.
  1. Утвърждаване на пакет документи по процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, финасирана от ОП РЧР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.
  2. Разни.

Славчо Гебрев ………./п/………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 04.06.2019 год.

Translate »