Меню Затваряне

Протокол на УС от 04.01.2019 год.

П О К А Н А
На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“
С В И К В А М :
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 04.01.2019г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,
ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Одобрение на актуализиран Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 година;
2. Вземане на решение за обявяване на конкурс за избор на служител на длъжността „Технически сътрудник“ в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.
3. Разни;
Славчо Гебрев
Председател на Управителен съвет
на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

ПРОТОКОЛ на УС от 04.01.2019

Translate »