Меню Затваряне

Протокол на УС от 02.11.2018 год.

П О К А Н А

на основание чл.40, ал.3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

С В И К В А М :

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

на заседание на 02.11.2018 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 

при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

  1. Приемане на нов член на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.
  2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно промени в Стратегията за ВОМР, във връзка със сключено Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-48/03.05.2015 г., по отношение на поправка на допусната „очевидна грешка“ в таблицата с критерии за избор на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

 

 

 

Антонио Антонов

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

Протокол на УС от 02.11.2018 год.

 

 

Translate »