Меню Затваряне

Протокол на ОС от 18.10.2022 година

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на сдружението и във връзка с Решение № 2 по протокол на УС от 28.09.2022 г., свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 18 октомври (вторник) 2022 година от 17:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР, УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23, при следния дневен ред:

  1. Одобрение на промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  2. Избор на Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  3. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл.  27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са представени на разположение на членовете в сградата на управление на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

 

……………./п/………………

Славчо Гебрев

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на ОС от 18.10.2022 година

Translate »