Меню Затваряне

ПРОДЪЛЖАВА ПОДКРЕПАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН

Изпълнителният директор на Местна инициативна група Радомир-Земен г-н Радослав Йорданов и представляващият „Виления“ ЕООД г-жа Елка Робева подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „Виления“ ЕООД с наименование: „Създаване на първият сервизен автоцентър в гр. Земен“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта възлиза на 240 000,00 лв. Проектното предложение предвижда реконструкцията на сграда, подмяна на дограма, нови преградни стени и врати, както и обособяване на три отделни помещения със следното предназначение: смяна, монтаж, демонтаж, баланс на автомобилни гуми, смяна на автомобилни масла и филтри; пункт за технически преглед; складово помещение . За намиращата се в имота действаща бензиностанция се предвижда подмяна на остарелите две колонки за газ и светли горива, изграждане на навес и външна бетонова настилка. С реализацията на проекта ще бъдат разкрити  четири нови работни места.

Изпълнителният директор на МИГ-Радомир-Земен господин Йорданов пожела на госпожа Робева успешна  реализация на предвидените дейности по проекта и добави, че сдружението продължава да работи в подкрепа за развитие на местната общност, в частност за развитието на микропредприятията от територията на Общините Радомир и Земен, както и за постигането на устойчиво икономическо развитие в региона.

 

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

 

 

Translate »