Меню Затваряне

Предприятие от град Земен с дългогодишна традиция в производството на негасена вар получи финансиране за закупуване на производствено оборудване

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе мониторинг на изпълнението на проект на „Кариери и Вародобив” АД – предприятие с дългогодишната традиция в производството на негасена вар и добив на инертни материали. Проверката се проведе в производствената база на предприятието в град Земен.

Проектът е изпълнен по мярка от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Радомир-Земен, с финасиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

При проверката на място се установи, че в изпълнение на дейностите по проекта са закупени челюстна трошачка за претрошаване на варовикови фракции, инсталация за смилане, кофъчни елеватори, бункери за натрошен варовик, пакетираща машина за вентилно пълнене на книжни торби и други активи, допринасящи за подобряване на производствения процес в предприятието. Направената инвестиция води и до модернизиране на технологиите и автоматизиране на управлението на производство на варовикови и варови продукти, в това число намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на използваните енергийни източници. Наети са 6 нови работници, всеки от които е преминал обучение за работа с новозакупеното оборудване.

„За град Земен и околността развитието на предприятия като нашето е от изключително значение. Крайният продукт – смлян варовик, с високо съдържание на калциев карбонат, е отлична хранителна добавка в птицевъдството, а също така важна суровина за производство на асфалт и в сероочистването (ТЕЦ Перник и Бобовдол)“  – сподели госпожа Валентина Стоянова, Изпълнителен директор на „Кариери и Вародобив“ АД, град Земен. Тя благодари на господин Йорданов, Изпълнителен директор на МИГ Радомир-Земен, за съвместното сътрудничество и отбеляза, че в резултат на предоставената финансова помощ предприятието е развило потенциала си за конкурентно и ефективно производство и бизнес и е постигнало увеличаване на икономическия ефект и устойчив напредък.

След приключване на проверката на място, господин Йорданов заключи, че повишаването на производителността и експортния потенциал на предприятията от територията на общините Радомир и Земен е от изключително значение за местната общност и че местната инициативна група ще продължи да работи в тяхна подкрепа.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации, моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20.

Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

Translate »