Меню Затваряне

Портокол на УС от 17.12.2020 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 17.12.2020г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Утвърждаване на пакет документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.471 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.

 

 

 

 

Славчо Гебрев …………./п/……………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

ПРОТОКОЛ на УС от17.10.2020 година 

 

Translate »