Меню Затваряне

Портокол на УС от 04.11.2019 година

ПОКАНА

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

СВИКВАМ:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 04.11.2019г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Одобрение на актуализиран Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 година, по отношение на ПРСР 2014-2020 г.;
  2. Разни;

 

 

Славчо Гебрев

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 04.11.2019 год.

 

 

Translate »