Меню Затваряне

Покани за информационни срещи за месец май

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагане на подхода ЛИДЕР на територията на Община Радомир и Община Земен за периода 2014 – 2020 г.
На участниците ще бъде предоставена информация за процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и процедура № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен – мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, финасирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-48 /03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

На участниците ще бъде предоставена информация за възможностите, които предлага Стратегията за ВОМР за конкретни целеви групи и мерките, които предстоят да се открият.

Събитията  ще се проведат при следния график:

14.05.2019 година, от 16:00 часа, в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, площад „Свобода“ №20 – мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“

16.05.2019 година, от 16:00 часа, в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, площад „Свобода“ №20 – мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

23.05.2019 година, от 15:00 часа, в сградата на Община Земен /заседателна зала/, гр. Земен, ул. „Христо Ботев № 3 – мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

За повече информация: МИГ Радомир-Земен, ул. Евлоги Георгиев № 3. гр. Радомир, тел. за контакти: 0890/ 42 10 20

Translate »