Меню Затваряне

Покана за информационна среща

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагане на подхода ЛИДЕР на територията на Община Радомир и Община Земен за периода 2014 – 2020 г.
На участниците ще бъде предоставена информация за процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.043 „МИГ-Радомир-Земен – Мярка 1.1.2 – Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП от територията на МИГ-Радомир-Земен“, финасирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.
Информационните семинари се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-48/03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Очакваме Вашето присъствие и активно участие!
Събитието ще се проведе при следния график:
Дата: 15.03.2019 г.
Място: гр. Радомир, МИКЦ „Европа“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 23
Час: 14:00 часа
Адрес на офиса на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“
2400, гр. Радомир,
ул. „Евлоги Георгиев“ № 3,

Translate »