Меню Затваряне

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ на 13.10.2020 година

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на обучение, относно възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански сектор чрез проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие, Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г.

Чрез мярката се осигурява подкрепа за развитие на нови съвременни форми за опазване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси, местната идентичност и тяхното развитие и предаване към следващите поколения. Подкрепа за представяне, социализация, валоризация и дигитализация на обектите на културно-историческото и природното наследство.

Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на   1 000,00 евро (1 955,80 лева), а максималният размер – 15 000,00 евро (29 337,00 лева).

Допустими кандидати са:

  • Общините от територията на МИГ-Радомир-Земен;
  • Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ-Радомир-Земен;
  • Читалища от територията на МИГ-Радомир-Земен;
  • Стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани ЗП или по ТЗ или Закона за кооперациите.

 

Обучението ще се проведе на 13.10.2020 година, от 09:00 часа, в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 при следната програма:

09:00 ч. – 09:30 ч. Регистрация
09:30 ч. – 09:40 ч. Откриване на обучението, представяне на дневния ред
09:40 ч. – 10:30 ч. Процедура за подбор на проекти по Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен  – нестопански сектор
10:30 ч. – 10:45 ч. Кафе пауза
10:45 ч. – 13:00 ч. Административно съответствие и допустимост на проектно предложение по Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ – нестопански сектор
13:00 ч. – 14:00 ч. Обяд
14:00 ч. – 15:30 ч. Техническа и финансова оценка на проектно предложение по Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ – нестопански сектор
15:30 ч. – 15:45 ч. Кафе пауза
15:45 ч. – 17:00 ч. Практически модул: казуси, беседи, често задавани въпроси
17:00 ч. Резюме, приключване на обучението

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

 

За повече информация: МИГ Радомир-Земен

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

тел. за контакти: 0890/42 10 20

Translate »