Меню Затваряне

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Земен“

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на сдружението и във връзка с Решение № 1 по протокол на УС от 14.08.2023 г., свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 31 август (четвъртък) 2023 година от 17:00 часа в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, пл. „Свобода“ № 20, при следния дневен ред:

  1. Промяна на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  1. Избор на Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен
  2. Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2022 година;
  3. Промени в Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  1. Одобрение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2022 година;
  2. Приемане на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2023 година;
  3. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл.  27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са представени на разположение на членовете в сградата на управление на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

………………../п/………………..

Славчо Гебрев

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Translate »