Меню Затваряне

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОМЯНА НА СВОМР НА СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

ПОКАНА

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Относно: промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, относно увеличение на бюджета и разпределението му по мерки от СВОМР

 

До представителите на местните заинтересовани страни:

местна власт, земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия, юридически лица с нестопански цел, читалища, граждани, представители на малцинствени общности и уязвими групи.

 

Дата на обявяване: 10.05.2021 година

Дата на приключване: 18.05.2021 година

 

СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Земен“ обявява за обществено обсъждане проект на промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, в изпълнение на Споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

 

Във връзка с одобреното единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е осигурено допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие, в изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

 

Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 година и ще бъдат насочени за подготвителни дейности и към изпълняващите се Стратегии за Водено от общностите местно развитие. С промените се предвижда осигуряване на финансов ресурс за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и увеличаване на бюджета на СВОМР на МИГ с над 900 000,00 лева публични средства и изпълнение до юни 2025 година.

 

Допълнителният размер на финансовата подкрепа за МИГ са, както следва:

  • по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ – предвиден допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000,00 лева;
  • за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до 114 000,00 лева.

 

Промяната се допуска, ако не противоречи на приоритетите на стратегията и са спазени условията, които са били предмет на оценка.

 

Предложението за разпределение на увеличението на бюджета по мерки в СВОМР e балансирано, съобразно установените потребности за развитие на територията, в резултат от изготвено „Проучване и анализ на потенциала за въвеждане на иновации за по-балансирано икономическо и технологично развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен“.

 

Предложения и коментари по публикувания проект на промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ могат да се изпращат в срок до 12:00 часа на 18.05.2021 година на и-мейл: mig.radomir@gmail.com или на адрес: п. к. 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

 

На 18.05.2021 година от 17:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР, УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23 ще се проведе присъствено обществено обсъждане.

 

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие.

 

За повече информация: МИГ-Радомир-Земен

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

e-mail: mig.radomir@gmail.com

телефон за контакти: 0890/42 10 20

 

 

 

 

 

Проучване и анализ на потенциала за въвеждане на иновации за развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен

Проект на Заявление за промяна на СВОМР

Приложение № 3_СВОМР_МИГ-Радомир-Земен_режим проследяване на промените

 

 

Translate »