Меню Затваряне

Покана за провеждане на обществено обсъждане на проект на промяна на СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

ПОКАНА

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Относно: промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

До представителите на местните заинтересовани страни:

местна власт, земеделски стопани, микро-, малки средни и големи предприятия, юридически лица с нестопански цел, читалища, граждани, представители на малцинствени общности, уязвими групи и други заинтересовани страни

 

Дата на обявяване: 29.09.2022 година

Дата на приключване: 17.10.2022 година

 

СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Земен“ обявява за обществено обсъждане проект на промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, в изпълнение на Споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 година.

 

Предлаганите промени са на основание чл. 39, т. 2-4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 година, а именно:

„Чл. 39. След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само:

  1. при наличие на очевидна грешка;
  2. по отношение на финансовите и параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2.
  3. по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3 на минималната и максималната стойност на проектите или на интензитета на помощта по т. 5;“,

Промяната на финансовите параметри на Стратегията за ВОМР e съобразно установените потребности за развитие на територията, в резултат от изготвено „Проучване и анализ на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на „МИГ-Радомир-Земен“, удовлетвореността и ефективността от прилагането на СВОМР в общността“.

 

Поканата за участие в общественото обсъждане и предлаганият проект на промени в Стратегията за ВОМР, ведно с обосновка за исканата промяна са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ https://www.migradomir.org/ .

 

Предложения и коментари по публикувания проект на промяна на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 17.10.2022 година на и-мейл: mig.radomir@gmail.com или на адрес: п.к. 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

 

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие.

 

За повече информация: МИГ-Радомир-Земен

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

e-mail: mig.radomir@gmail.com

телефон за контакти: 0890/42 10 20

 

Приложение № 3_СВОМР_МИГ-Радомир-Земен_режим проследяване на промените

Проект на промяна в СВОМР

Translate »